ترجمه کتاب هارمون

ترجمه و آماده سازی کتاب بی نظیر پاول هارمون

من این کتاب را خیلی دوست دارم و مدت ها بود که می خواستم ترجمه اش کنم منتها کمبود زمان این اجازه را به من نمی داد تا اینکه با کمک یکی از دوستان عزیز شرکت کننده در دوره بلند مدت پرورش متخصص مدیریت فرایند، استارت ترجمه این کتاب عالی […]