تکنیک های تحلیل کسب و کار

اولویت یادگیری تکنیک های تحلیل کسب و کار چگونه می‌باشد؟

همانطور که می دانید درکتاب تحلیل کسب و کار BABOK، 50 تکنیک معرفی و  بطور مختصر آموزش شده است. همچنین در استاندارد BABOK اشاره شده که شاید در برخی از مواقع لازم باشد از تکنیک های دیگر نیز استفاده شود که در استاندارد اشاره ای به آن‌ها نشده است. در واقع 50 تکنیک ارائه شده رایج‌­ترین و گسترده­‌ترین تکنیک­‌های اجرا شده در فرآیند تجزیه ­و تحلیل کسب­‌وکار به شمار می‌روند ولی حسب ضرورت شاید تحلیلگران کسب و کار از تکنیک‌های دیگری نیز برای انجام فرایندهای تحلیل کسب و کار استفاده کنند.

آغاز یادگیری همزمان این 50 تکنیک به سادگی امکانپذیر نیست پس توصیه میشود برای یادگیری آن‌ها یک فرایند یادگیری منطقی داشته و برای یادگیری این تکنیک ها را اولویت بندی کنید.

در این مطلب دو شاخص معرفی خواهم کرد که بر اساس آن‌ها بتوان این 50 تکنیک را اولویت‌بندی کرد. سپس بر اساس این دو شاخص تکنیک‌ها را اولویت بندی کرده و اولویت یادگیری آن‌ها را برای شما بیان خواهم کرد.


شاخص اول برای اولویت بندی این 50 تکنیک تواتر هر تکنیک در حوزه های دانشی است.

اجازه دهید دقیق‌تر توضیح دهم.

همانطور که می دانید در کتاب BABOK شش حوزه دانشی برای تحلیل کسب و کار ارائه شده است که عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی و پایش تحلیل کسب و کار
 • استخراج الزامات و همکاری
 • مدیریت چرخه عمر الزامات
 • تحلیل استراتژی
 • تحلیل الزامات و تعریف طراحی
 • ارزیابی راهکارها

در هر یک از حوزه های دانشی اشاره شده در بالا تعدادی وظیفه یا TASK وجود دارد.

مثلا در حوزه دانشی برنامه‌ریزی و پایش تحلیل کسب و کار 5 وظیفه وجود دارد که به قرار زیر است:

 • برنامه ریزی رویکرد تحلیل کسب و کار
 • برنامه ریزی مشارکت ذینفعان
 • برنامه ریزی قواعد حاکمیتی تحلیل کسب و کار
 • برنامه ریزی مدیریت اطلاعات تحلیل کسب و کار
 • تعیین شاخص های عملکرد تحلیل کسب و کار

به همین ترتیب در هر حوزه دانشی، تعدادی وظیفه وجود دارد و در مجموع 30 وظیفه یا TASK در حوزه های دانشی داریم.

حالا با بررسی دقیق تر مشخص می شود که برخی از این تکنیک ها در چندین وظیفه یا TASK کاربرد دارد.

پس منظور ما از تواتر تکنیک تعداد

طبیعتاً چنانچه

در جدول پایین تعداد حوزه های دانشی تحلیل کسب و کار که از هر تکنیک استفاده میشود، در مقابل آن قید شده است.

 


 

تعداد استفاده در Task ها تکنیک
9 Acceptance and Evaluation Criteria
3 Backlog Management
2 Balanced Scorecard
9 Benchmarking and Market Analysis
13 Brainstorming
3 Business Capability Analysis
3 Business Cases
3 Business Model Canvas
6 Business Rules Analysis
2 Collaborative Games
4 Concept Modelling
1 Data Dictionary
3 Data Flow Diagrams
3 Data Mining
3 Data Modelling
14 Decision Analysis
1 Decision Modelling
12 Document Analysis
6 Estimation
5 Financial Analysis
6 Focus Groups
8 Functional Decomposition
2 Glossary
3 Interface Analysis
20 Interviews
10 Item Tracking
12 Lessons Learned
9 Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)
4 Mind Mapping
2 Non-Functional Requirements Analysis
6 Observation
8 Organizational Modelling
2 Prioritization
5 Process Analysis
13 Process Modelling
6 Prototyping
9 Reviews
13 Risk Analysis and Management
6 Roles and Permissions Matrix
5 Root Cause Analysis
6 Scope Modelling
1 Sequence Diagrams
4 Stakeholder List, Map, or Personas
1 State Modelling
16 Survey or Questionnaire
5 SWOT Analysis
4 Use Cases and Scenarios
3 User Stories
5 Vendor Assessment
20 Workshops

در جدول بعد تکنیک ها با توجه به بیشترین تواتر به سمت کمترین تواتر در Task ها سورت شده اند. همچنین برای اینکه از این شاخص بتوان در کنار سایر شاخص ها استفاده کرده و به هدف نهایی برسیم، بر اساس طیف زیر به هر تکنیک امتیاز 1-5 ارائه شده است.

امتیاز 5: بین 16-20

امتیاز 4: بین 12 تا 16

امتیاز 3: بین 8 تا 12 مورد استفاده

امتیاز 2: بین 4 تا 8 مورد استفاده

امتیاز 1: بین 1 تا 4 مورد استفاده

امتیاز هر تکنیک تعداد استفاده در Task ها تکنیک
5 20 Workshops
5 20 Interviews
5 16 Survey or Questionnaire
4 14 Decision Analysis
4 13 Process Modelling
4 13 Brainstorming
4 13 Risk Analysis and Management
4 12 Lessons Learned
4 12 Document Analysis
3 10 Item Tracking
3 9 Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)
3 9 Reviews
3 9 Acceptance and Evaluation Criteria
3 9 Benchmarking and Market Analysis
3 8 Organizational Modelling
3 8 Functional Decomposition
2 6 Prototyping
2 6 Business Rules Analysis
2 6 Estimation
2 6 Focus Groups
2 6 Observation
2 6 Roles and Permissions Matrix
2 6 Scope Modelling
2 5 Financial Analysis
2 5 Process Analysis
2 5 Root Cause Analysis
2 5 SWOT Analysis
2 5 Vendor Assessment
2 4 Concept Modelling
2 4 Mind Mapping
2 4 Use Cases and Scenarios
2 4 Stakeholder List, Map, or Personas
1 3 Backlog Management
1 3 Data Flow Diagrams
1 3 Business Capability Analysis
1 3 Business Cases
1 3 Business Model Canvas
1 3 Interface Analysis
1 3 Data Mining
1 3 Data Modelling
1 3 User Stories
1 2 Collaborative Games
1 2 Balanced Scorecard
1 2 Glossary
1 2 Non-Functional Requirements Analysis
1 2 Prioritization
1 1 Data Dictionary
1 1 Decision Modelling
1 1 Sequence Diagrams
1 1 State Modelling

 

حالا تقریباً مشخص است بر اساس چه اولویتی باید به یادگیری تکنیک های تحلیل کسب و کار اقدام کنید.

البته در مطالب بعدی به ارائه چند شاخص دیگر به منظور اولویت بندی فراگیری تکنیک های تحلیل کسب و کار خواهیم پرداخت.

یک نظر بگذارید