سرفصل های آموزشی مدلسازی فرایند

سرفصل های آموزشی مدلسازی فرایند شامل:

 

انواع روشهای مدلسازی فرآیند
انواع شناسنامه ی فرآیندها
BPMN2 ،کاربرد ها و مقایسه آن با سایر روشهای مدلسازی فرآیند (IDEF0, IDEF3, Activity, EPC)
مفاهیم - BPMN2 نمادها و کاربرد هر کدام از آنها
آشنایی با انواع Task ها
دروازه ها و تعیین مسیر جریان فرآیند
تشریح کامل event ها و کاربرد آنها
خطوط جریان و swimlanes
معرفی انواع زیر فرآیند
روشهای مدلسازی فرآیند
فوت و فن های مدلسازی (تجربیات مدلسازی بیش از 2000 فرایند)
معرفی انواع ابزار های مدلسازی فرایند شامل Visual Paradigm، System Architect، Enterprise Architect و…
مدلسازی چند فرآیند با نرم افزار Bizagi
ارائه 3 تمرین جهت مدلسازی حاضرین و تسلط آنها روی مفاهیم استاندارد BPMN

یک نظر بگذارید