مدیریت فرایند

سرفصل های آموزشی در حوزه سیستم مدیریت فرایند (BPMS)

سرفصل های آموزشی در حوزه سیستم مدیریت فرایند (BPMS):
آشنایی با BPMS ها (سیستم های نرم افزاری مدیریت فرآیندهای کسب و کار)
جایگاه BPMS در چرخه  BPM
وضعیت سازمان های بدون  BPMS
ارزش افزوده ها و مزایای نرم افزار BPMS
وجه تمایز  نرم افزار BPMS با سیستم های گردش کار از قبیل شیرپوینت
تجربیات موفق پیاده سازی نرم افزار BPMS در ایران و جهان
نرم افزار BPMS در مقابل ERP
آموزش ۲ سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) مطرح در سطح دنیا
ساخت یک نمونه فرایند در یک سیستم  BPMS

یک نظر بگذارید