محمد رمضانی

مشاوره رایگان

همواره در کشور ما پروژه های مختلفی در سازمانها در حوزه مدیریت فرایند آغاز میشود یا سازمان ها اقدام به خرید نرم افزار BPMS با پرداخت هزینه های زیادی میکنند منتها خروجی کار انتظار آنها را برآورده نمیکند.
یا به بیان دیگر سازمان های پروژه های مختلفی در این حوزه ها آغاز میکنند منتها به پایان نمیرسانند. به پایان رساندن یعنی چرخه مدیریت فرایند را بطور کامل بایستی طی کنند در حالیکه پروژه ها معمولاً در فاز اول یعنی مدلسازی فرایندها متوقف میشوند و فرایندها وارد فاز اجرا نمیشوند و در حد یک سری مستندات، زونکن و کتابچه در قفسه های سازمان ها خاک میخورند.
در بسیاری از پروژه ها در حوزه مدیریت فرایندها (BPM)، مدلسازی و بهبود فرایندها یا خرید و استقرار BPMS یک راهنمایی چند دقیقه ای مانع از این میشود که یک اشتباه بزرگ مرتکب شوید.

پاسخی بنویسید