محمد رمضانی

سرفصلهای آموزشی حوزه مدیریت فرایندها

با توجه به اهمیت بحث روان سازی گردش کارها و فرایندهای سازمانی و تاکیدات محکم سازمانها و مراجع بالادستی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ریاست جمهوری، آموزش و فرهنگسازی در حوزه BPM، BPMN و BPMS به عنوان مرحله اول و پیش نیاز اساسی اینگونه فعالیتها تلقی میگردد که در بخشنامه دورههای آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات صفحه ۲۲ و ۲۳ نیز صراحتاً به آن اشاره شده است.
سرفصل های دوره آموزشی مدیریت فرایند (BPM) در سه بخش و به ترتیب زیر ارائه میشوند:
سرفصلهای آموزشی حوزه مدیریت فرایندها:
انواع کاربرد فرایند و مدیریت فرایند
تعریف فرایند از دیدگاههای مختلف
فرایندگرایی و وظیفه گرایی
نحوه حرکت از سمت وظیفه گرایی به فرایندگرایی
سازمان فرایند گرا و وظیفه گرا و نحوه حرکت از سازمان وظیفه گرا به فرایندگرا
مدیریت فرایندها (BPM)  و ضروت آن  چیست؟
چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار
مدل زنجیره ارزش پورتر
مدل های مرجع فرآیندی ومعرفی چند مرجع و بررسی APQC
معرفی چارچوب ها و متدولوژی های مطرح در حوزه مدیریت فرایند شامل: چانگ، جستون، ARIS، وسک
مقایسه BPM و دیگر رویکردهای مدیریت و بهبود فرآیندها: BPR, TQM, ISO, SixSigma
روش های تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها

پاسخی بنویسید